Welcome!

LIFEconnect topics

Mali i Bekimeve -6 Korrik

Mali i Bekimeve -6 Korrik FEJA ËSHTË E MIRË... NGANJËHERË Por të gjitha veprat e tyre i bëjnë për t'u dukur nga njerëzit; i zgjërojnë filateritë e tyre dhe i zgjatin thekët e rrobave të tyre. Duan kryet e vendit në gostira dhe vendet e para në sinagoga, si edhe përshëndetjet në sheshe dhe të quhen rabbi, rabbi nga njerëzit. … kush do të lartësojë veten, do të poshtërohet; dhe kush do të përulë veten, do të lartësohet. -Mateu 23:5-12 Feja është e mirë – nganjëherë. Unë the...

Share this article:

Continue reading
56 Hits

Mali i Bekimve -5 Korrik

Mali i Bekimve -5 Korrik LUTJA ISHTE E RËNDËSISHME EDHE PËR FARISENJTË Dëgjo, Izrael, Zoti, Perëndia ynë, është një i vetëm. Ti do ta duash, pra, Zotin, Perëndinë tënd, me gjithë zemër, me gjithë shpirt dhe me tërë forcën tënde. -Ligji I Përtërirë 6:4, 5 Teksti i sotshëm është i rëndësishëm si për të krishterët, ashtu edhe për judenjtë. Të krishterët e çmojnë këtë tekst për shkakun që Krishti kur u pyet se cili ishte urdhëri më i madh, e citoi Ligjin e Përtërirë 6:5 se a...

Share this article:

Continue reading
78 Hits

Mali i Bekimeve -4 Korrik

Mali i Bekimeve -4 Korrik I ÇLIRUAR MADJE NGA “MËKATE VEGJETARIANE” Jezusi iu përgjigj dhe tha: ''Në të vërtetë, në të vërtete po të them që nëse një nuk ka rilindur, nuk mund ta shohë mbretërinë e Perëndisë''. … ''Në të vërtetë, në të vërtetë po të them se kush nuk ka lindur nga uji dhe nga Fryma, nuk mund të hyjë në mbretërinë e Perëndisë. -Gjoni 3:3-5 Mëkatet më dinake dhe më konfuze janë ato që unë i quaj “mëkate vegjetariane”. Cilat janë mëkatet vegjetariane? Ato jan...

Share this article:

Continue reading
89 Hits

Mali i Bekimeve -3 Korrik

Mali i Bekimeve -3 Korrik MËKATI MË NDOQI MADJE NË KISHË Dhe kur ti lutesh, mos u bëj si hipokritët, sepse atyre u pëlqen të luten në këmbë në sinagoga dhe në sheshet e rrugëve, në mënyrë që njerëzit t'i shohin; në të vërtetë ju them se ata tashmë e kanë marrë shpërblimin e tyre. -Mateu 6:5   Pjesa më  tmerruese e këtij teksti është sugjerimi i madhësisë dhe gjithëpranisë së mëkatit. Zakonisht, kur mendojmë rreth mëkatit, imagjinojmë atë në errësirë dhe fshehtës...

Share this article:

Continue reading
105 Hits

Mali i Bekimeve -2 Korrik

Mali i Bekimeve -2 Korrik DHURUES I GËZUAR Ai që mbjell me kursim, do të korrë po me kursim; dhe ai që mbjell dorëhapur edhe do të korrë dorëhapur. Secili le të veprojë ashtu si ka vendosur në zemrën, as me keqardhje as nga shtrëngimi, sepse Perëndia do një dhurues të gëzuar. -2 Korintasve 9:6, 7 Ky është ligji i natyrës. Nëse ti nuk mjell farën, nuk do të korrësh. Nëse mbjellë pak fara, do të korrësh pak. Nëse mbjell pa kursim, mund të shpresosh për një korrje të pasur. ...

Share this article:

Continue reading
107 Hits