Welcome!

LIFEconnect topics

PORTRETET E JEZUSIT - 20 Shkurt

PORTRETET E JEZUSIT - 20 Shkurt KRISHTI I PANDRYSHUESHËM   “Krishti është i njëjtë dje, sot e përjetë.” (Hebrenjve 13:8)   Ideja që Krishti nuk ndryshon kurrë është shumë e rëndësishme dhe rifreskuese. Jezusi po ashtu si Perëndia është i pandryshueshëm. Autori i Psalmeve e ka shprehur këtë me fjalët: “Nga mot dhe përjetë ti je Perëndi.” (Psalmi 90:2) Jezusi si Perëndi është absolutisht i përkryer. Kjo përsosmëri nuk ka vend për përmirësime. Zoti, siç është sot, ka qen...

Share this article:

Continue reading
42 Hits

PORTRETET E JEZUSIT - 19 Shkurt

PORTRETET E JEZUSIT - 19 Shkurt SHOQËRUES I GJITHËPRANISHËM   “Dhe ja, unë jam me ju gjithë ditët, deri në mbarim të botës.” (Mateu 28:20)   Shumë nga titujt e Jezusit janë krijuar falë premtimeve, shpalljeve dhe shprehjve të Tij. Një prej tyre është “Shoqëruesi i gjithëpranishëm”. Mesazhi i lamtumirës së Jezusit: “Dhe ja, unë jam me ju gjithë ditët, deri në mbarim të botës” (Mateu 28:20) është një premtim i madh, i cili është bërë një garanci e shoqërimit hyjnor me n...

Share this article:

Continue reading
40 Hits

PORTRETET E JEZUSIT - 18 Shkurt

PORTRETET E JEZUSIT - 18 Shkurt SHËRBËTORI I ZGJEDHUR   “Ja shërbëtori im, që unë përkrah, i zgjedhuri im që më kënaq shpirtin. Kam vënë Frymën time mbi të; ai do t’ju sjellë drejtësinë kombeve.” (Isaia  42:1)   Kjo metaforë e profetit Isaia na pikturon Krishtin si Mesian-Shërbëtor. Në kundërshtim  me besimet e përhapura rreth Mesisë mbretëror me shpurën e veshur me rroba të shtrenjta, Krishti erdhi në këtë botë si një shërbëtor i përulur. (Shih Filipianëve ...

Share this article:

Continue reading
38 Hits

PORTRETET E JEZUSIT - 17 Shkurt

PORTRETET E JEZUSIT - 17 Shkurt MË I LARTI NDËR 10 000 VETA               “ I dashuri im ... dallon [në përkthim KJV - është më i larti] ndër dhjetë mijë veta.” (Kantiku i kantikëve 5:10)   Shekuj të tërë të krishterët e lidhin këtë titull të bukur me Jezusin. Ai është një prej titujt më të përshtatshëm të Shpëtimtarit tonë. Duke përdorur motivin e burrit dhe gruas, Mbreti Solomon në Kantikun e kantikëv...

Share this article:

Continue reading
42 Hits

PORTRETET E JEZUSIT - 16 Shkurt

PORTRETET E JEZUSIT - 16 Shkurt FILIZI GJITHË SHKËLQIM DHE LAVDI   “Po atë ditë filizi i Zotit do të jetë gjithë shkëlqim dhe lavdi, dhe fryti i tokës do të jetë krenaria dhe zbukurimi i të shpëtuarve të Izraelit.” (Isaia 4:2)   Duke vazhduar krahasimin e Mesisë me filizin, profeti Isaia na pikturon Krishtin si një filiz gjithë shkëlqim dhe lavdi. Në kontekstin e eskatologjisë (eskatologjia – mësimi rreth ngjarjëve e kohëve të fundit të botës) së Israelit shpirtëror K...

Share this article:

Continue reading
41 Hits